energieleverancier-kiezen

energieleverancier-kiezen: 10 praktische tips & nuttige informatie

Energieleveranciers

Energieleveranciers zorgen voor de levering van stroom en gas. Hiervoor maken ze gebruik van transportnetten van de regionale netbeheerders. Netbeheerders regelen en zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het energie netwerk (gas en elektriciteit). Ook zorgen de netbeheerders voor het transport van de energie. Je kunt niet kiezen voor of switchen van netbeheerder. Het netbeheer is door de overheid vastgelegd in de Gaswet en Elektriciteitswet 1998. Alle energie aanbieders op de markt maken voor de energielevering gebruik van de bestaande netwerken van oude leveranciers. Je mag wel zelf je energieleverancier kiezen. Als je overstapt naar een andere energieleverancier, blijf je bij je oude netbeheerder, maar de nieuwe leverancier verzorgt de contacten. Omdat iedereen bij de oude netbeheerder blijft, is het voor de toezichthouder, de Energiekamer, onder andere beter te controleren dat een netbeheerder bijvoorbeeld niet de tarieven te veel verhoogt.

Voor de levering van stroom en gas betaal je zogenaamde leveringskosten. Dit zijn de kosten voor de verbruikte hoeveelheid geleverde elektriciteit en gas. Het gebruik kan worden afgelezen van de gas- en elektriciteitsmeter. De energieleverancier noemt dit de variabele kosten. Ze kunnen namelijk steeds anders zijn: het hangt af van het daadwerkelijke verbruik. Daarnaast brengt de leverancier ook vaste kosten in rekening. De kosten voor de energielevering worden in maandelijkse termijnen betaald. Omdat het bedrag gebaseerd is op het te verwachten verbruik, noemt men de maandelijkse termijnen ook wel voorschotnota’s. Ieder jaar ontvang je een zogenaamde energierekening waarop het verschil tussen de in rekening gebrachte termijnbedragen en het energieverbruik wordt verrekend. Is het werkelijke verbruik minder geweest dan het totale bedrag op de voorschotnota’s, dan krijg je geld terug. Is er meer verbruikt, dan moet er bijbetaald worden. Op de energierekening staat ook het nieuwe termijnbedrag voor het volgende jaar.

Om elektriciteit en gas te mogen leveren, heeft de energieleverancier een vergunning nodig die wordt afgegeven door de Energiekamer. De overheid stelt verschillende eisen aan de levering van gas en elektriciteit. Daarom is voor elke soort, zowel voor gas als voor elektriciteit, apart een vergunning nodig. Een leverancier die zowel gas als elektriciteit levert, heeft dus twee vergunningen nodig. 

Agressieve verkoop

Uit een recent onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat 63 procent van de ondervraagden het afgelopen jaar is benaderd door een energieleverancier om klant te worden. Meestal ging dat telefonisch. De meesten van de geënquêteerden vonden de benadering vervelend. Volgens het merendeel gedroeg de telefonische verkoper zich agressief en onbeleefd. Als je geen prijs stelt op telefonische verkoop, kun je er melding van maken in het Bel-me-niet Register. Het bestaat sinds 1 oktober 2009 en staat bedrijven en organisaties niet toe mensen te bellen die ingeschreven staan in het register. Een inschrijving is oneindig geldig. Je moet jezelf weer afmelden als je toch weer interesse hebt in telefonische of schriftelijke aanbiedingen.

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit houdt toezicht en pakt bedrijven aan die het register niet raadplegen of negeren. Maar let op, als je klant bent (geweest) van een bedrijf, kan dat bedrijf gegevens vragen. Als je die geeft, mag het bedrijf ook bellen. Ook als je in het register bent ingeschreven. Je zult bij het bedrijf zelf moeten aangeven dat je niet meer door het bedrijf gebeld wilt worden. Word je ongewenst toch benaderd, terwijl je ingeschreven staat in het Bel-me-niet Register dan kun je online een klacht indienen via de ConsuWijzer. Vroeger bestond er een zelfde soort register, genaamd Infofilter. Bedrijven konden Infofilter vrijblijvend raadplegen om mensen uit het belbestand te houden. Op het moment dat het Bel-me-niet Register werd opgericht, is Infofilter gestopt. De mensen die op dat moment bij Infofilter waren ingeschreven, zijn automatisch overgeschreven naar het Bel-me-niet Register. Maar let op: de inschrijving bij Infofilter had een geldigheid van drie jaar. Wie zich aanmeldt bij het Bel-me-niet Register blijft ingeschreven tot hij op eigen verzoek wil worden uitgeschreven.

Energiekosten

Via leidingen komt gas en elektriciteit in gebouwen en woningen. Het transport van energie wordt geregeld door een netbeheerder (lees hier meer over in tip 1). De netwerkkosten behelzen de vergoeding voor het gebruik van dit netwerk, het onderhoud ervan en de aansluiting van de woning op dit net. De netbeheerder die mag opereren in de regio brengt deze kosten in rekening via de factuur van de energieleverancier. Je betaalt de kosten voor de geleverde energie aan de energieleverancier en de transportkosten aan de netbeheerder. Meestal verzorgt de energieleverancier voor een rekening voor beide kosten. De netwerkkosten rekent de energieleverancier zelf af met de netbeheerder.De kosten van de netbeheerder bestaan uit:
 • Aansluitdiensten, die bestaan uit vastrecht aansluiting of periodieke aansluitvergoeding (onderhoud en instandhouding van de elektriciteits- en/of gasaansluiting).
 • Transportdiensten, die bestaan uit vastrecht transport (kosten voor gebruik netwerk), capaciteitstarief en systeemdiensten (vergoeding voor de diensten van Tenne T, de netwerkbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet).
 • Meetdiensten (vergoeding voor bruikleen meter, meterstand opname, controles juistheid en volledigheid en kosten voor de meetinrichting).
De meters worden geplaatst door een gecertificeerd meetbedrijf. Deze verzorgt ook het onderhoud. De meter blijft altijd eigendom van het meetbedrijf. Dat staat volkomen los van energieleverancier. Als de energieleverancier de gehele nota verwerkt, wordt de meterhuur daar ook automatisch in verwerkt. Bij het totale factuurbedrag wordt zowel voor de transportkosten als de diensten van de netbeheerder BTW in rekening gebracht. 

Kanttevredenheid

De Consumentenbond doet ieder jaar onderzoek naar de klanttevredenheid met betrekking tot energieleveranciers. Dit jaar (2012) deden 4800 mensen mee aan het onderzoek. Over het algemeen waren alle deelnemers tevreden met hun leveranciers. De ondervraagden gaven hun leverancier een algemeen rapportcijfer. Greenchoice kwam daarbij met het rapportcijfer 8,3 als beste uit de bus. Alle andere leveranciers kregen een rapportcijfer ruim boven 7, met een enkele uitzondering: de Nederlandse Energie maatschappij (NL Energie) die als laagste scoorde met een 6,8. Waar de meeste mensen over struikelden, was de prijs. Vaak is de prijs anders dan de energieleveranciers van tevoren aangeven.

Energieleveranciers zijn er klaarblijkelijk over het algemeen niet duidelijk in dat er andere kosten bij kunnen komen, zoals kosten voor transport en belastingen. Ook is het voor de consument vaak niet duidelijk dat het extra kost als je met acceptgiro wilt betalen of een boete betaalt als je het contract voor een bepaalde periode voortijdig opzegt. Bijna een derde (30 procent) van de ondervraagden heeft het afgelopen jaar contact gezocht met de klantenservice of helpdesk met een vraag, klacht of probleem. Daarvan was 70 procent uiteindelijk tevreden met de mate waarin zij geholpen werd met de vaag, klacht of het probleem en 18 procent bleef ontevreden. Meer dan de helft van de ondervaagden (62 procent) is het afgelopen jaar benaderd door energieleveranciers voor klantenwerving. Dit gebeurde in de meeste gevallen telefonisch en vooral door Nuon, Oxxio, Essent en de Nederlandse Energie Maatschappij. De meeste deelnemers vonden de manier van klanten werving vervelend. De telefonische toenadering werd door de meesten als vervelend en onbeleefd ervaren. 

Klacht leverancier

Klachten over diensten en rekeningen van een energieleverancier leg je eerst schriftelijk voor aan het energiebedrijf. Als je er met het energiebedrijf niet samen uit komt, kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Energie en Water. Je kunt pas bij deze commissie terecht als je eerst schriftelijk bezwaar hebt gemaakt bij de energieleverancier. Bewaar hier dus kopieën van. In de algemene voorwaarden van het energiebedrijf kun je lezen hoe en op welke termijn een klacht kan worden ingediend. De energieleverancier is verplicht een klachtenregeling op te nemen in de algemene voorwaarden of aansluiting te zoeken bij de Geschillencommissie Energie en Water. De meeste energieleveranciers zijn aangesloten bij deze commissie, wat in de praktijk betekent dat je een klacht bijna altijd wel kunt voorleggen aan de Geschillencommissie. Voorbeelden van klachten aan energiebedrijven vind je op de website van ConsuWijzer.

Op de website van de Geschillencommissie Energie en Water kun je de klacht kenbaar maken. Een procedure starten bij de Geschillencommissie kost geld. De uitspraak is bindend. Wanneer je ongewild aan een nieuw energiecontract vastzit, moet je de klacht indienen bij de nieuwe energieleverancier. Je oude energieleverancier is verplicht de melding van een nieuwe leverancier te accepteren en jou als klant over te dragen. Lukt het niet om er met de nieuwe energieleverancier uit te komen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Energie en Water. 

Ongewild energiecontract

Er is een grote concurrentiestrijd gaande tussen de verschillende energieleveranciers. Er wordt soms op harde, grove manieren nieuwe klanten geworven: telefonisch en aan de deur. Niet altijd gaat dat even netjes en zit je zonder dat je er erg in hebt vast aan een ongewild nieuw energiecontract.

Stel dat je overrompeld wordt aan de telefoon en de verkoper je ongewild een nieuw energiecontract heeft aangesmeerd? Weet dan dat je bij telefonische verkoop altijd een bedenktijd hebt van zeven werkdagen, gerekend vanaf de dag dat je de bevestiging van het afgesloten energiecontract hebt ontvangen. Je kunt binnen die zeven werkdagen dus gewoon nog van het contract afzien.

Bij een huis-aan-huis verkoop (ook colportage genoemd), moet de colporteur zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Ook moet hij kunnen laten zien voor welke energieleverancier hij precies werkt. Volgens de Colportagewet moeten alle aan de deur afgesloten overeenkomsten voldoen aan strenge voorwaarden. Er moet in het contract vermeld staan dat consumenten het recht hebben op een bedenktermijn van acht werkdagen. De acht dagen gaan in vanaf de datum die op het contact staat. Het contract moet zowel door de klant als door de verkoper ondertekend zijn. Als het contract hieraan niet voldoet, is het niet rechtsgeldig en is er in feite geen contract. Bij het contract moet een voorbeeldbrief zitten waarmee je het contract kunt annuleren. In dit geval is het echter zo dat het ontbreken van een dergelijke voorbeeldbrief niet afdoet aan de geldigheid van het contract.

Is de bedenktermijn verstreken en je vindt dat je op basis van een oneerlijke wervingsmethode met een nieuw energiecontract bent geconfronteerd? Dan kun je een klacht indienen bij de energieleverancier. Als dat niet helpt, kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie en Water. 

Overstappen

De Consumentenbond deed dit jaar een onderzoek naar de klanttevredenheid over energieleveranciers. Er deden ruim 4800 mensen mee aan het onderzoek. De laatste twee jaar was 28 procent van de deelnemers overgestapt naar een andere energieleverancier. Een heel groot deel, 82 procent, was de overstap goed bevallen. Problemen die genoemd werden bij de overstap waren voornamelijk te wijten aan de opgegeven prijs door de nieuwe energieleverancier en problemen met de eindafrekening en administratieve problemen. De helft van de overstappers werd benaderd door de oude energieleverancier. Door het aanbieden van lagere tarieven of eenmalige kortingen probeerden deze oude leveranciers een poging te doen om de klant te kunnen behouden.

Er valt soms echt een hoop te besparen als je wisselt van energieleverancier, maar dat geldt niet voor iedereen. Vraag jezelf allereerst af of je het werkelijk nodig vindt om over te stappen. Laat je nooit overdonderen aan de telefoon of aan de deur. Veel mensen denken dat overstappen ongunstig is. De meeste mensen zijn bang dat het extra geld gaat kosten, dat er bij veel aanbiedingen een addertje onder het gras zit, dat het een berg administratieve handelingen met zich meebrengt en dat ze er spijt zullen krijgen van de overstap. Dit is gebleken in een onderzoek van de Consumentenbond onder 2800 deelnemers die nog nooit in hun leven waren overgestapt. Toch gaat overstappen vrij eenvoudig. Je kunt via het internet, bijvoorbeeld via de energiewijzer van de Consumentenbond, op een eenvoudige manier de verschillende energieleveranciers met elkaar vergelijken. Ook het overstappen kan direct online geregeld worden. Lees meer over tips bij overstappen in onze volgende tip 4.

Snelle bespaartips

Je kunt al op eenvoudige wijze energie besparen zonder meteen te investeren in zonnepanelen of windenergie. Deze eenvoudige bespaartips leveren je jaarlijks al snel tientallen tot honderden euro’s op.
 • Gebruik geen stand-by, maar zet alle apparaten uit als je ze niet gebruikt.
 • Haal elektrische apparaten op tijd uit de oplader. Opladers gebruiken stroom, ook als het apparaat al is opgeladen.
 • Sluit ramen en houd deuren dicht als de verwarming aanstaat.
 • Zet ’s nachts de verwarming op 13 tot 15 graden en niet lager. Het kost namelijk anders veel meer energie om de temperatuur de volgende ochtend weer op peil te krijgen.
 • Hang je kleding bij mooi weer buiten te drogen in plaats van de droger te gebruiken.
 • Koop en gebruik alleen nog maar spaarlampen. Kies tijdens de donkere dagen vaker voor romantisch kaarslicht. Doe het licht uit in ruimtes waar je niet bent.
 • Ontdooi regelmatig de diepvriezer. Als de diepvries gevuld is met veel ijs gebruikt hij veel meer stroom. Leg een ingevroren product in de koelkast om te ontdooien. De koelkast profiteert van de kou van het product en gebruikt dus minder vermogen.
 • Douche elke keer een minuutje korter dan je gewend bent.
Je bespaart energie als je kookt op pannen die niet groter zijn dan nodig, de gasvlam niet onder de pan uit komt, met de deksel op de pan kookt en bij voorkeur de snelkookpan gebruikt. 

Tips voor overstappen

Om nieuwe klanten te werven, komen veel energieleveranciers met geweldige aanbiedingen. Of deze aanbiedingen ook voor jou persoonlijk zo geweldig uitpakken, is te bezien. Bekijk daarom eens goed welke voorwaarden je huidige leverancier hanteert. Voor hoelang heb je een contract afgesloten, is er een opzegtermijn en zo ja, hoe lang is die termijn en moet er een boete worden betaald bij tussentijds opzeggen? Vergelijk tarieven van verschillende aanbieders en tel daarbij naast te leveringstarieven ook de andere kosten op, zoals transportkosten, btw, vastrecht, energiebelasting. Betrek ook de voorwaarden bij de vergelijking. Actietarieven kunnen een klant snel lokken, maar hoe lang gelden ze, en welke prijs wordt na de actieperiode berekend? Hoe staat het met andere voorwaarden, moet je bijvoorbeeld extra betalen voor betalingen met acceptgiro?

Heb je een voordeligere leverancier gevonden, dan kun je natuurlijk als je wilt en je huidige contract staat het toe (denk aan opzegtermijn) overstappen naar een nieuwe leverancier. Je kunt je vaak heel eenvoudig online aanmelden. Geef de meterstanden door aan je nieuwe leverancier en noteer de standen ook voor jezelf. De nieuwe energieleverancier zal een nieuw termijnbedrag vaststellen. Je voormalige energieleverancier zal binnen twee maanden een eindafrekening sturen. Nu kun je de meterstanden goed controleren. Het nieuwe maandbedrag is afgestemd op het jaarverbruik. In de zomer gebruik je minder energie dan in de winter. Als je overstapt tijdens of na de winter, is de kans groot dat je bij de volgende eindrekening zult moeten bijbetalen.

Energieleveranciers kunnen verschillende contracten aanbieden. Het contract voor onbepaalde tijd heeft als voordeel dat je vrijwel probleemloos kunt overstappen naar een andere leverancier, maar je mist waarschijnlijk interessante welkomstkortingen. Een contract voor bepaalde tijd met vaste tarieven heeft als voordeel dat je weet waar je aan toe bent wat betreft de prijs. Ook worden er vaak hoge welkomstkortingen aan gekoppeld. Maar je weet niet hoe de energieprijzen zich de komende tijd zullen ontwikkelen en je loopt dus het risico dat je straks meer betaalt aan energie dan had gehoeven. Het contract voor bepaalde tijd met variabele tarieven wordt afgeraden omdat het de leverancier vrij staat de prijzen tussentijds te verhogen, zonder dat je een opzegmogelijkheid hebt. 

Wat is groene stroom

Wie kiest voor groene stroom, draagt bij aan een beter milieu. Dat klinkt duidelijk. Maar wist je dat groene stroom feitelijk precies hetzelfde is als grijze stroom? Er komt namelijk precies dezelfde elektriciteit uit het stopcontact. Dat komt omdat de stroom nu eenmaal geleverd wordt door één stroomnet. Het maakt niet uit waaruit de stroom wordt opgewekt. Toch maakt het wel uit bij wie je groene stroom koopt. De wijze waarop de leverancier aan groene stroom komt, kan verschillen. Er zijn leveranciers die de groene stoom inkopen en er zijn leveranciers die investeren in ontwikkelingen in groene stroomvoorziening. Het werkt zo. Leveranciers kopen grijze stroom en kopen van de opbrengsten certificaten die producenten krijgen voor het opwekken van groene stroom. De leverancier ruilt eigenlijk zijn eigen grijze stroom in voor de groene stroom van de producent van wie hij de certificaten koopt. De certificaten (ook Garanties van Oorsprong genaamd) die veel in Nederland worden verkocht, zijn afkomstig van Noorse Waterkrachtcentrales. Er zijn ook leveranciers die hun stroom met windmolens of zonnepanelen (laten) produceren. Hoe meer mensen energie van deze leveranciers kopen, hoe meer windmolens en zonnepanelen er zullen worden neergezet. Het kopen van groene stroom bij deze leveranciers draagt dus echt meer bij aan het milieu dan het kopen van de hiervoor genoemde leveranciers.

Echte groene stroom is duurzaam. Dat betekent dat de energiebron nooit uitgeput kan raken, schoon is en de winning ervan geen schadelijke effecten levert voor het klimaat. De overheid vindt dat wind, water, zon en biomassa groene energiebronnen zijn. Het kost op dit moment wel meer geld om stroom op een duurzame manier op te wekken dan met bijvoorbeeld kolencentrales. Omdat de overheid subsidies verstrekt voor groene stroomproducten en leveranciers voor weinig geld Garanties van Oorsprong kunnen kopen, zul je bij de meeste leveranciers toch geen hoge prijsverschillen zien. In dat laatste geval is het ook nog eens zo dat voor de certificaten meer aanbod is dan vraag. Het kost de leveranciers nauwelijks meer dan grijze stroom, maar ze kunnen zich wel voordoen als duurzaam.

Tips & Reacties

Deel je eigen tip over energieleverancier kiezen

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!